SOLISTA – Single Glazed Flat Threshold Sliding System (6)